Kinh Bát Nhã - Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt mp3

Kinh Bát Nhã - Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt mp3
Tỷ lệ: 4 (80%) 9 votes

. Có 9 người đánh giá

Xem thêm kinh tụng
Sư Huệ Duyên tụng
Sư Huệ Duyên(tụng)
Thầy Thích Trí Thoát tụng
Thầy Thích Trí Thoát tụng
Thầy Thích Trí Thoát tụng
Thích Trí Thoát tụng