PHATHOC.ORG

May mắn thay ta được thân người trong hàng vạn tỉ chúng sinh. May mắn thay trong cuộc đời ta được gặp Phật Pháp Tăng. May mắn thay ta có được tình thương và sự hiểu biết. Vậy, bạn và tôi, hãy cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc - con đường mà đức Phật từ bi đã chỉ dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

hoa van