Kinh

Thầy Thích Trí Thoát tụng
Sư Huệ Duyên tụng
Thích Nhật Quang tụng