Sám hối

Xu Ni

Những việc con đã làm sai, con thành tâm cầu xám hối. Con xin cầu xám hối cho em trai của con thành tâm hướng theo phật. #22092005

Ngày: 03/12/2020