Sám hối

Vo thuong

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT:còn cầu sám hối sáu căn,tham sân si tiêu trừ,an lành,an lạc....

Ngày: 08/07/2020