Sám hối

Võ Minh Hải - PD: Thiện Tâm

Con xin Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Trước Tam Bảo con thành tâm sám hối những lầm lỗi từ vô lượng kiếp mà con gây ra từ Thân-Khẩu-Ý. Con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm nào mà con đã xúc phạm với Tam Bảo, xúc phạm bậc Thầy Tổ, xúc phạm Cha mẹ, xúc phạm bậc ân nhân, những bậc giới đức trong đời … cùng tất cả những lỗi lầm nào mà con đã gây ra. Hôm nay, xin cho con được sám hối, xin đem công đức và thành tâm này nguyện cho con được tiêu trừ tam nghiệp: “Nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng” nhiều đời, nhiều kiếp. Con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi khi xưa vô minh con đã lỡ gây ra từ nhiều kiếp cho đến nay. Những tội lỗi con tạo ra dù vô tình hay cố ý đã gây hại, sát hại đến giới hữu tình; những tội lỗi con gây ra bởi tham, sân, si, ngã mạng, vô minh che lấp. Ngày nay tỏ ngộ nhân quả, quả đáo đầu, chí thành cầu xin sám hối. Nguyện xin Chư Phật chứng minh cho con được đem công đức niệm Phật Di Đà vạn đức hồng danh từ trước đến nay, hồi hướng giải trừ oan khiên nhiều đời, nhiều kiếp, tất cả trái chủ oan gia đều được siêu sanh tịnh độ, thân tâm con được nhẹ nhàng, bệnh tật tiêu trừ, oan khiên dứt sạch. Con nguyện một lòng quy hướng Phật đạo, nhất tâm niệm Phật. Từ nay, mỗi ngày con kiểm soát hành động và tư tưởng chính mình để sám hối. Cúi xin Chư Phật rũ lòng hải hà thương sót chứng minh gia hộ lời nguyện của con hôm nay sớm được thành tựu. Ngày lâm chung được Phật Di Đà thọ ký tiếp dẫn cho con được vãng sanh về Thế giới cực lạc không còn sanh tử luân hồi trong ba cõi. Nay, con cũng xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân Quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa tâm tánh của mình. Đồng thời con cầu xin Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây phương Cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngày: 08/08/2023