Sám hối

Vô Danh

Ngày xưa con đã từng giết hại chúng sinh, nay con xin sám hối không tái phạm nữa. Nguyện chúng sinh đã bị con giết được sinh về thế giới an vui tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngày: 15/02/2020