Sám hối

Trung Quán

Nam Mô A Di Đà Phật!! Con Xin chí thành sám hối mọi tội lôĩ từ vô thỉ kiếp cho đến hôm nay, dù là vô tình hay cố ý con đã làm và gây đau khổ, kết oan trái thậm chí cũng có thể làm mất đi mạng của chúng sanh từ loài vật cho đến con người . Nay con nhờ biết được Phật pháp, xin qui đầu hướng thiện,, ăn năn vô cùng. Nguyện không dám tái phạm và xin hồi hướng những công đức lành của con có được đến cho tất cả, mong cho tất cả chư vị đã bị con làm tổn thương tha thứ cho con, xin kết làm bồ đề quyến thuộc cùng con, buông bỏ mọi oán thù, sớm có đầy đủ nhân duyên phước báo được vế với PHÂT A DI ĐÀ. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ngày: 04/02/2021