Sám hối

Trần Văn Luân

Nguyện cho tất cả ác nghiệp trong thời quá khứ, hiện tại, và tương lai đều được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngày: 13/08/2023