Sám hối

Trần Thị Thu Hương

Con xin sám hối hết tất thảy những tội lỗi những nghiệp chướng mà còn đã tạo ra trong ba đời ba kiếp, những tội lỗi ở hiện tại và những tội lỗi mà con vô tình gây ra . Con xin nguyện một đời tu tâm dưỡng tính, xám hối mọi tội lỗi

Ngày: 14/11/2021