Sám hối

Trần Sỹ Mậu

Cho con được sám hối những tội lỗi từ vô thỉ vô chung kiếp đến nay. Vì do 3 nghiệp Tham Sân Si từ Thân -Miệng -Ý mà con đã tạo nên những tội lỗi và nghiệp dâm đạo sát. xin các vị oan gia trái chủ hãy tha thứ cho tôi để tôi có cơ hội được ăn chay, niệm Phật và làm việc thiên jđể hồi hướng công đức cho các vị. Nguyện đời này kiếp này con tu tập cho tốt để được vãng sang về Tây Phương cực lạc. Nam Mô Cầu Sám hối Bồ Tát

Ngày: 11/03/2023