Sám hối

Trần Bá Đông

Trong những tiền kiếp, nhiều đời, kiếp này con đã cố ý hay vô ý làm người, vật đau khổ về thân xác, tâm hồn. Nay con thành tâm sám hối nguyện cho những hận thù, oan gia trái chủ giữa mình và người, vật được tiêu tan tiêu biến. Cầu cho mọi nghiệp chướng, ngiệp ách của con được giải trừ, tiêu tan tiêu biến. Con thành tâm nguyện tu sửa bản thân làm nhiều việc lành việc thiện tránh xa việc ác, việc dữ và khuyên nhủ người thân, người, vật, chúng sinh hướng thiện để thế gian bớt khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngày: 03/03/2023