Sám hối

Thiện Minh

Con nay đã tạo bao ác nghiệp. Xin sám hối tội lỗi. Nam mô Cầu sám hối bồ tát.

Ngày: 25/10/2020