Sám hối

Thanh Lâm

Nguyện những ngu si, tham lam và tật đố trong quá khứ sẽ không còn tiếp diễn trong hiện tại và tương lai

Ngày: 11/11/2019