Sám hối

Quang Lam

con xin sám hối, Tham, Sân Si

Ngày: 26/04/2020