Sám hối

Phương Trang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Cầu cho Thế Giới Hoà Bình, Cầu cho Hết bệnh dịch cầu cho tất cả chúng sinh đều được an lạc,không loài nào vô tình hay cố ý giết hại loài nào , tất cả chúng sinh đều được bình an khoẻ mạnh vui vẻ. Nay con xin xám hối vì vô lượng kiếp đến nay vì ngu si nên con đã vô tình hay cố ý não hại hay giết hại đến vật ,muôn loài Vì nóng tính nên con khẩu nghiệp Nay con xin xám hối cầu xin tất cả oan gia trái chủ các loại bệnh tật ,các loại vi trùng đang sống trong người con tôi hay ngoài con tôi cùng tôi kết thành thiện tri thức đời đời kiếp kiếp cùng nhau giúp đỡ ,giáo hoá nhau ,tu học cho đến khi thành Phật đạo

Ngày: 06/05/2021