Sám hối

Phương Minh

con vì vô minh kém trí đã tạo bao ác nghiệp đối với Tam Bảo đối với mẹ cha thân bằng quyến thuộc, nay con xin thành tâm sám hối tất cả những tội không chỉ ở trong đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước của con. Xin cho những phiền não trần lao nghiệp chướng rời khỏi thân tâm của con. xin cho 3 nghiệp thân khẩu ý của con được trang nghiêm thanh tịnh vào pháp giới. con xin nguyện đời đời kiếp kiếp được cúng dường thân tâm lên chư Phật. nguyện làm các việc thiện lành không làm việc xấu ác làm lợi lạc chúng sinh, cầu tất cả chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo. con xin hồi hướng công đức phước lành này để làm trang nghiêm thanh tịnh thế giới Tây phương cực lạc, con xin hồi hướng tới cha mẹ bảy đời quá vãng gia tiên 2 bên bốn họ Trần họ Nguyễn, các hương linh bà cô ông mãnh, các thai nhi mà con đã bỏ sẩy, các oan gia trái chủ của con, các loài vật đã bị con giết hại...nguyện cho tất thẩy các hương linh đều được tỏ ngộ tự tâm, dứt sạch mê lầm hướng tâm về Phật Pháp để siêu sinh tịnh độ.

Ngày: 07/08/2022