Sám hối

Nguyễn Vô Danh

Gởi con thương yêu Xưa mẹ vì vô minh che lấp, lầm lỗi, si mê, mẹ đã làm tổn hại con khi chưa thành hình. Nhờ ánh sáng Phật Pháp soi sáng, nay mẹ biết việc tổn hại con là tội ác không dung thứ. Thân tâm mẹ ngày đêm nguyện cầu con gặp ánh sáng PHẬT A DI ĐÀ tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, và mẹ ngày đêm nguyện cầu con hãy tha thứ cho ba mẹ, vì một niệm sai lầm mà một đời mẹ hối hận vô cùng. Một lần nữa mẹ chắp tay cầu Phật tiếp dẫn con và một lần nữa ngàn lời mẹ xin lỗi con, hãy thứ tha cho ba mẹ. Nam mô A Di Đà Phật

Ngày: 02/09/2020