Sám hối

Nguyễn đăng Quỳnh

Con xin được sám hối tội lỗi mà con đã gây ra trong kiếp này và vạn kiếp siêu sinh .nam mô a di đà phật

Ngày: 24/01/2022