Sám hối

Lu Ân

Con phạm tội tà dâm hơn 10 năm trời, gây ra hậu quả thê thảm cho mình và người. Nay con nguyện sám hối đời đời kiếp kiếp. Cầu mong Phật soi sáng dẫn đường con tới chốn bình an. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngày: 24/08/2022