Sám hối

Lê Nhã

Con xin xám hối nghiệp chướng tội lỗi tham sân si từ đời vô thuỷ cho đến nay

Ngày: 04/10/2020