Sám hối

Lâm Bụt

Sáng nay tôi đã vô tình làm chết một chú kiến nhỏ do không cẩn trọng trong hành động.

Ngày: 10/06/2019