Sám hối

Hoàng Hữu Thành

Con xin được xám hối những việc con đã làm sai trong quá khứ vì vô minh ko hiểu biết lên con nay xin sám hối ăn lăn mong trư phật gia hộ cho con cùng gia đình mạnh khỏe mong được về với cõi Phật.????????????

Ngày: 08/04/2021