Sám hối

Đỗ Thị Thủy Tiên - Pháp danh Kouchok Damchoe Dzeden

Con xin sám hối tất cả các nghiệp trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại, còn đã vô tình hoặc cố tình tạo ra, con xin thành kính sám hối

Ngày: 02/03/2020