Sám hối

Diệu Linh

A Di Đà Phật. Con xin thành tâm sám hối mọi tội lỗi và nghiệp chướng trót gây ra từ muôn kiếp trước cho tới nay. Chúng con người trần mắt thịt, đường âm chưa tỏ đường dương chưa tường, xin Đức Phật gia trì, phù hộ, soi đường chỉ lối cho con biết đường mà tu, tìm thầy mà học, thành tâm sửa lỗi, làm nhiều việc thiện, sửa chữa lỗi lầm. Xin được sám hối. A Di Đà Phật

Ngày: 06/01/2021