Sám hối

Diệu Hảo

Nam Mô A Di Dà Phật Con xin sám hối tât cả những lỗi lầm do vô minh kết tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay con xin thành tâm sám hối với tất cả các oan gia trái chủ với ông bà cha mẹ anh chi em quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp những người còn hiện tiền cũng như ko còn ,các Vong Linh Thai nhi trên toàn thế giới, Con xin thành tâm sám hối và sửa chữa Con xin nguyên nghĩ điều lành làm điều lành tu dưỡng trí tuệ bản thân nghe kinh nghe pháp đoc kinh hồi hướng cho các oan gia và tất cả chúng sinh trong mọi cõi giới đồng vãnh sanh Thế Giới Cực Lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Ngày: 19/09/2022