Sám hối

Diễm Phương

Con xin thành tâm sám Hối tội của con từ vô lượng kiếp đến giờ, cũng như đời này kiếp này về những việc sát đạo dâm vọng. Tham giang trộm cướp đạo tặc tà dâm, vì chưa có nhân duyên với phật Pháp nên đã làm vô số tội ác trong lực con vô minh, nay con đã gặp được phật Pháp ,được quy y phật, được học và hiểu về phật Pháp, con biết ăn chay niệm phật và giữ gìn 5 giới nguyện sống đời thanh tịnh không lập gia đình để tu học phật Pháp, nguyện xin hồng ân tâm bảo chứng minh lòng thành của con từ đây tu học theo phật Pháp luôn làm các việc lành và ko làm các việc ác. Nam mô a di Đà Phật

Ngày: 08/08/2021