Sám hối

Đại Danh

Thành tâm phát nguyện Sám hối trước Tam Bảo, về tất cả những lỗi lầm con đã gây ra từ muôn kiếp trước cho đến đời nay. sám hối cùng chư vị oan gia trái chủ từ muôn kiếp trước cho đến đời nay tất cả những tội lỗi đã gieo nên. Sám hối cùng cửu huyền thất tổ về Thân ý khẩu con đã gieo, nguyện tránh lập lại một lòng sống trong chánh niệm. Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha Tát.

Ngày: 24/06/2021