Sám hối

Bùi Văn hóa

Nam mô a Di Đà Phật.con đã vì khẩu nghiệp mà làm cho vợ mình đâu khổ con nguyện sám hối sửa đổi lời ăn tiếng nói.nguyện cho gia đình sớm được đoàn tụ.. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

Ngày: 14/05/2021