Sám hối

Arien liên

Con đã phụ tình cảm hắt hủi vô tình với 1 người yêu con chân thành và luôn cho con mà không hối tiếc gì. Lòng con 10 năm nay lúc nào con cũng dằn dặt và thấy có lỗi về những gì con đã làm. Quá tệ bạc. Con nguyện làm nhiều điều thiện, công quả để xám hối bớt nghiệp này. Nam mô a di đà phật.

Ngày: 03/07/2020