Sám hối

An Truong

Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin xám hối những việc làm, những lời nói và những ý nghĩ mà vì vô tình, vì thiếu hiểu biết con đã lỡ gây ra. Nay con xin sám hối. A Di Đà Phật.

Ngày: 14/12/2020