Sám hối

An Hạnh

Nam Mô A Di Đà Phật con xin sám hối, không Sân Si...

Ngày: 26/07/2020