Sám hối

Dương Thị Anh

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều bởi vô thủy, tham, sân, si Từ thân, khẩu, ý phát sinh ra Hết thảy con nay nguyện sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát.

Ngày: 11/09/2023