Sám hối

Chánh Tuệ

Nguyện Lời sám hối tội lổi con xưa đả tạo bao nghiệp đều nóng tức giận chưởi tục tham san si tất cả con xin sám hối tội lổi của con ăn năn cúi xin lại phật tu tại nhà con nay ăn năn sám hối sẻ tu tập tội lổi của con lúc xưa con không biết còn nhỏ không hiểu biết về kinh phật nên hôm nay con xin sám hối Nam mô cầu sám hối mồ tát ma ha tát nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thich ca mau ni phật Ngày:01-21-2023

Ngày: 21/01/2023